Poly Belge Mesleki Yeterlilik İşlemleri

Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru Evrakları

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri (Buradan İsteyiniz)
3.Başvuru Formu ( Doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Poly Belge Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Sınavı Soruları Hangi Konu Başlıklarından Çıkacaktır?

Sınav Soruları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklerdeki bilgi ifadesi başlıklarına göre hazırlanmaktadır.

Sorumlu Emlak Danışmanı Sınavına Girecek Adaylar: MYK tarafından Yayınlanan kapsamında olan aşağıdaki başlıklara çalışabilirler.

Teorik Sınav Soru Başlıkları

17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi 

BG.1    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

BG.2    Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

BG.3    Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar.

BG.4    Acil durum kavramını açıklar.

BG.5    Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

BG.6    Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.

BG.7    İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

BG.8    İş süreçlerinde yapılan işlemlerde çevrenin korunmasına ilişkin alınması gereken tedbirleri açıklar.

BG.9    Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

BG.10 Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

BG.11 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

BG.12 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

BG.13 Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

BG.1    Hedef pazara ilişkin verilerin analiz yöntemlerini açıklar.

BG.2    Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri ve emlak piyasası hakkında bilgi toplama yöntemlerini sıralar.

BG.3    Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

BG.4    Müşteri gruplarına göre pazarlama stratejilerini açıklar.

BG.5    Emlak satış/kiralama planı oluşturma süreçlerini açıklar.

BG.6    İş organizasyonu yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

BG.7    İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

BG.8    İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanları ile iş dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

BG.9    Bütçe oluşturmaya yönelik kavramları açıklar.

BG.10 Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

BG.1    Emlak/müşteri portföyü oluşturma/güncelleme için gereken bilgileri toplama ve güncelleme yöntemlerini sıralar.

BG.2    Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini kontrol ederken dikkate aldığı unsurları açıklar.

BG.3    Durum tespiti yapılan emlakın kontrolünü yaparken dikkat edilen kriterleri açıklar.

BG.4    Portföydeki emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti ve onayı ile ilgili süreci açıklar.

BG.5    Emlakın portföye eklenmesi sürecinde düzenlenecek belgeleri sıralar.

BG.6    Emlakın tanıtım yöntemlerini sıralar.

BG.7    Pazarlama ve tanıtımda kullanılan yöntemlere göre gereken araç, gereç, malzeme ve hizmetleri belirlerken dikkat ettiği unsurları açıklar.

BG.8    Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesi için gerekenleri açıklar.

BG.9    Emlak satış/kiralama işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları sıralar.

BG.10 Satış sözleşmesi/kira kontratının içeriğinde bulunması gereken bilgileri sıralar.

BG.11 Emlak satışı/kiralama işlemi ve tapu işlemleri sırasında emlak sahibi ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu gerekli belgeleri sıralar.

BG.12 Tapu işlemlerinin yapılması sürecindeki aşamaları ve dikkate alınacak kriterleri açıklar.

BG.13 Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemleri sıralar.

BG.14 Satış\kiralama sonrası müşteriye sunulacak hizmetlerin neler olduğunu sıralar.

BG.15 Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesindeki süreçleri açıklar.

BG.16 Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını belirlemede kullanılacak analiz ve yöntemleri sıralar.

BG.17 Emlakın fizibilitesi ve yatırım danışmanlığı sürecinde izlenen aşamaları açıklar.

BG.18 Fizibilite çalışmalarını değerlendirme yöntemlerini açıklar.

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

BY.1     Hedef pazara ilişkin verileri pazarlama stratejisi açısından uygun yöntemle analiz eder.

*BY.2   Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

BY.3     Müşterilere özel uygulanacak kişiye özgü programları satış/kiralama çalışmalarında uygulatır.

BY.4     Müşteri gruplarına göre müşteriye erişme, , yeni müşteri kazanma, sadık müşteri portföyü oluşturma, kaybedilen müşteriyi geri kazanma ve farklı işletmedeki emlak danışmanları ile birlikte çalışma konularında öneri geliştirir.

BY.5     Müşteri gruplarına uygun geliştirilen pazarlama stratejilerinin satış/kiralama çalışmalarında uygulanmasını sağlar.

BY.6     Emlak satış/kiralama planı oluştur.

*BY.7   Emlak satış/kiralama süreçlerine ilişkin iş organizasyonu yapar.

BY.8     İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yapar.

BY.9     İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanına iş dağılımı yapar.

BY.10   İşletmenin eğitim bütçesini hazırlar.

BY.11   İşletmenin emlak satış/kiralama bütçesini hazırlar.

Performans Sınav Başlıkları (Başında (*) Yıldız bulunan adımlar kriktik adımlar olup başarılması zorunludur.)

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

BY.1     Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini prosedürler doğrultusunda kontrol eder.

BY.2     Emlak portföyüne ilave edilecek emlakın işletme tarafından belirlenen yöntemlerle toplanmasını sağlar.

*BY.3   Portföydeki emlaka ait bilgileri prosedürler doğrultusunda kontrol eder.

*BY.4   İlgili kurumlardan parsel ve imar sorgulaması yapar.

BY.5     Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alınmasını sağlar.

BY.6     Emlak için belirlenen güncel rayiç bedel tespit işlemini gerekli kriterleri dikkate alarak kontrol eder.

*BY.7   Emlak danışmanlarının emlak güncel rayiç bedel tespiti sürecini değerlendirerek nihai bedeli onaylar.

*BY.8   Emlak sahibi ile düzenlenecek belgelerin doldurularak imzalanması sürecini kontrol eder.

BY.9     Emlaka ait bilgilerin, portföy veri tabanına prosedürlerine uygun olarak işlendiğini kontrol eder.

BY.10   Emlak danışmanlarının önerdiği pazarlama yöntemini onaylar.

BY.11   Pazarlama satışı ve tanıtımı sırasında ihtiyaç duyulacak araç gereç, malzeme ve hizmetleri belirler.

BY.12   Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin eder.

BY.13   Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesini sağlar.

BY.14   Satış/kiralama bedeli ve pazarlık limitleri konusunda emlak sahibinden onay alınmasını sağlar.

BY.15   Emlak danışmanının belirlediği emlakın nihai bedelini onaylar.

BY.16   Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi yoluyla satış/kiralama bedelinin belirlenmesini sağlar.

*BY.17 Müşteri ile emlak sahibi arasında belirlenen son bedel üzerinden yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını kontrol eder.

*BY.18 Emlak satış/kiralama işlemi sırasında gerekli olacak emlak sahibi ve müşteriye ait belgeleri kontrol eder.

BY.19   Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili hukuki ve teknik süreçlerin yürütülmesini sağlar.

BY.20   Tapu işlemleri sürecinin hizmet kalite kriterlerine göre yürütüldüğünü kontrol eder.

BY.21   Emlakın müşteriye teslimi sürecini takip eder.

*BY.22 Müşteri/emlak sahibinden hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili işlemleri yapar.

BY.23   Emlak danışmanlarınca yapılan satış/kiralanma işlemleri sonrası portföy kontrolünü yapar.

BY.24   Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.

BY.25   Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını uygun yöntemleri kullanarak belirler.

BY.26   Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırıma yönelik fizibilite çalışmasını yapar.

*BY.27 Yatırıma yönelik fizibilite sonuçlarını analiz eder.

*BY.28 Analizler doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeleri raporlar.

Performans Sınav Başlıkları (Başında (*) Yıldız bulunan adımlar kriktik adımlar olup başarılması zorunludur.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan “Taşınmaz Malların Ticareti Hakkında Yönetmelik” 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikle zorunlulu kılınan Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgelerini vermek üzere Poly Belge yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Türkiye’nin 81 ilinde sınav ve belgelendirme süreçleri başlamıştır.

TÜRKAK tarafından AB-0102-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan Poly Belge LTD. ŞTİ., MYK Yönetim Kurulu kararı ile;

17UY0333-5/00 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0065 kodu ile yetkilendirilmiştir.

Sınav ve belgelendirme Zorunlu meslek yeterlilik birimleri şu şekildedir;

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite
17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu
17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi