Belgelendirme Başvurularının Alınması ve Gözden Geçirilmesi
Belgelendirme başvuruları “Belgelendirme Talep Formu” ile POLY CERT’ e yapılır.
Aday “Belgelendirme Talep Formu” na, internet sitesinden de ulaşabilir.
Form, başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalı olarak POLY CERT’ e ulaştırılmalıdır. E-mail ve faks yolu ile iletilen başvuru formları, en geç ilan edilen son başvuru tarihinden 3 (üç) gün önce ıslak imzalı olarak POLY CERT’ e iletilmelidir. Başvuru sahipleri “Belgelendirme Talep Formu” nun ekinde aşağıdaki belgeleri de POLY CERT’ e sunmalıdır: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge, Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin önkoşulu sağladığına dair belgeler, Belge Kullanım Sözleşmesi ıslak imzalı hali

Sınavların Planlanması ve Gerçekleştirilmesi
Sınavların planlanması ve organizasyonu Personel Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır, onaylanır
ve ilan edilir.
İlan edilen tarihlerde başvurular kabul edilir.

Belgelendirme Kararının Verilmesi
Sınav sonuçları web sitesi üzerinden açıklanır. Adayların POLY CERT’ i aramaları durumunda idari
sorumlu tarafından da bilgi verilir.

Belgelendirme Kararına İtiraz
Sınava katılan her aday belgelendirme kararına itiraz edebilir.
İtirazlar, kararın adaya bildirilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilir. POLY CERT’ e
ulaşan itirazlar “Şikâyet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” ne uygun olarak işlem görür.

Belgelerin Hazırlanması
Belge almaya hak kazananların bilgileri, Mesleki Yeterlilik Kurumuna bildirilir.
Belgeler, POLY CERT’e gelmesini takip eden 1 ay içerisinde belge sahiplerine elden veya kargo yolu ile
teslim edilir.
Belgenin geçerliliği POLY CERT internet adresinden veya MYK web sitesinden sorgulanabilir.
Belge sahipleri, imzalamış oldukları “Belge Kullanım Sözleşmesi” şartlarını ve Ulusal Yeterlilikte bulunan
şartlara uymakla yükümlüdürler. Belge sahibi, belge üzerindeki bilgilerde bir değişiklik olduğunda POLY
CERT’ e haber vermek zorundadır.

Belgelerin Geçerlilik Süresi
Belgelerin geçerlilik süresi, belgelendirme kararının alındığı tarihte başlar ve kapsam dahilinde her
ulusal yeterlilikte tanımlanmıştır.

Belge Üzerinde Değişiklik Talebi
Geçerlilik süresi dolmamış belgelerde, belge sahibi ile ilgili bilgilerin değişmesi halinde, belge sahibi
değişiklikleri gerekli dokümanlarla POLY CERT’ e bildirmelidir.

Başarısız Olan Adaylar
Sınavda başarısız olan adaylar, 12 ay içinde sadece başarısız oldukları birimlerden, ücretsiz olarak tekrar sınava girebilirler. Devlet Teşviği kapsamındaki mesleklerde 3 sınav hakkı, teşvik kapsamında bulunmayan mesleklerde 2 sınav hakları mevcuttur.

Birim Tamamlama
Sınavdan kısmi başarısız olan ve/veya farklı birimde sınava girmek isteyen veya meslek kapsamında
seviyesini yükseltmek isteyen adaylar, başvuru formunu birim tamamlama kısmını doldurarak POLY
CERT’ e bildirmesi halinde birim tamamlama hakkına sahiptir.

Gözetim

İlgili ulusal yeterliliklerde belirtilmiş gözetim şartları POLY CERT tarafından uygulanır.
Gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde, kişinin belgesini düzenlemiş olan Kuruluş
tarafından ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim
yapılır.

Belge Yenileme
POLY CERT Belge yenileme faaliyetlerini ilgili ulusal yeterlilikte yer alan şartlara göre yapmaktadır.
Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekmektedir.
Geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz.
Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi
devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.

Belgenin Askıya Alınması

Belgenin askıya alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir:

  • Belgelendirilmiş personelin Belge Kullanım Sözleşmesi’ ndeki yükümlülükleri yerine
    getirmemesi,
  • Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
  • Belgelendirilmiş personelin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK, Mesleki
  • Yeterlilik Kurumu Logoları ve/veya POLY CERT belgesinin yanlış kullanılması

Belgenin İptali
POLY CERT, belgenin iptali ile ilgili kararları, web sitesinde gerekçesiyle birlikte yayınlama hakkına sahiptir.
Belgesi iptal edilen kişi, yeniden başvurduğunda ilk başvuru prosesi uygulanır.

Kayıp, Hasarlı, Yırtılmış Belge
Kayıp Belge: Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi
durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile POLY CERT’ e bildirmesi istenir.
Hasarlı ve Yırtılmış Belge: Belgelendirilmiş kişi, belgesinin yırtılması veya hasar görmesi halinde, konu
ile ilgili ilanını, dilekçe ile POLY CERT’ e bildirmesi istenir.

Ulusal Yeterlilikte Değişiklikler
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal
Yeterliliklerde revizyon olması halinde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapılmaz.
Yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir.